Góc Yêu Thương

Tôi chọn góc nhỏ này để giữ lại cho mình những yêu thương – cho đi và may mắn nhận được.

Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. ❤

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s