#Come&Go

Càng lớn, ta càng (phải) quen dần với sự thay đổi, với việc nhiều thứ cứ đến và đi. Lần đầu tiên, là năm 18 tuổi, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Cảm giác lúc đó là xa rời tất cả những thứ thân thuộc nhất, gia đình, bạn bè, để bắt đầu cuộc sống [...]

[Book Summary] Coach Wooden: The 7 principles that shaped his life and will change yours By Pat Williams & James Denney

John Wooden was a basketball coach at UCLA. When he finished his eighth grade, his father gave him a handwritten card and said: “Son, try to live up to this.” On the card, his dad had written 7 simple but profound life principles. These principles were the key of Coach Wooden ’s greatness. He actually [...]